Privatumo politika

1. Įžanga

UAB „REON“ renka ir tvarko asmens duomenis vykdant savo veiklą ir laikantis įstatymų reikalavimų. Renkami klientų, darbuotojų, tiekėjų ir kitų asmenų, su kuriais NT Paslaugų centras bendradarbiauja duomenys. Duomenų apsaugos tikslas yra apsaugoti asmenų teisę į privatumą, kai tvarkomi asmens duomenys. Asmens teisių į privatumą užtikrinimas yra ypatingai svarbi UAB „REON“ vykdomos veiklos dalis. Šioje duomenų apsaugos politikoje (toliau – politika) apibrėžiami pagrindiniai principai, kurių būtina laikytis siekiant užtikrinti duomenų apsaugą ir atitiktį galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimams. Jeigu ši politika prieštarauja atitinkamiems šalies įstatymams, laikomasi pastarųjų. Ši politika ir susijusios gairės bei darbo tvarkos skirtos užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų ir laikytųsi savo pareigos saugoti visų asmenų privatumą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą. „Asmens duomenys“ apibrėžiami kaip informacija, susijusi su atpažintu (identifikuotu) arba atpažįstamu (identifikuojamu) asmeniu. Asmens duomenis gali būti priskiriami: asmens vardas, pavardė, namų adresas, el. pašto adresas, telefono numeris arba valdžios institucijų suteikti identifikaciniai numeriai.

2. Duomenų apsauga ir tvarkymas UAB „REON“

Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis UAB „REON“ laikosi toliau išdėstytų principų.

2.1. Sąžiningumas ir teisėtumas

Asmens duomenys visada tvarkomi teisėtai ir sąžiningai konkrečiu ir teisėtu tikslu, saugant teisėtus asmenų interesus.

2.2. Konkretus tikslas

Asmens duomenys gali būti renkami tik konkrečiu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir negali būti tvarkomi jokiu kitu tikslu.

2.3. Tik tiek duomenų, kiek būtina

Asmens duomenys turi būti tinkami, aktualūs ir tik tiek, kiek būtina pasiekti tikslą, kuriam jie renkami ir (arba) tvarkomi. Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei būtina arba reikalaujama pagal įstatymus.

2.4. Duomenų kokybė

Būtina imtis tinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir naujausi.

2.5. Duomenų saugumas

UAB „REON“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „REON“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo. Visi UAB „REON“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „REON“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą. Konfidencialumo reikalavimas užtikrina, kad UAB „REON“ darbuotojai tvarkytų visus asmens duomenis griežtai konfidencialiai.

2.6. Skaidrumas

UAB „REON“ yra atviras duomenų subjektams ir tvarkydamas asmens duomenis laikosi skaidrumo principo. Atvirumas veikloje užtikrinamas, pavyzdžiui, pateikiant informaciją apie tvarkymą UAB „REON“ interneto tinklalapiuose. Visiems duomenų subjektams suteikiama informacija apie tai, kokie ir kaip tvarkomi asmens duomenys. UAB „REON“ užtikrina, kad visi duomenų subjektai žinotų, kaip pasinaudoti savo, kaip duomenų subjektų, teisėmis.

3. Duomenų apsaugos įgyvendinimas

UAB „REON“ vadovybė atsako už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenimis susijusių vietos taisyklių. Kiekvienas darbuotojas privalo susipažinti su šia politika ir atitinkamomis gairėmis, parengtomis pagal šią politiką.

4. Atsakomybės apribojimas

Pateikdami mums Asmeninę informaciją, aiškiai ir besąlygiškai atleidžiate UAB „REON“ ir kiekvieną su juo susijusią įmonę, paslaugų teikėjus, direktorius, darbuotojus ar agentus nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja. Be to, nors mes imamės visų reikiamų priemonių siekdami užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudotis jūsų Asmenine informacija, mes negalime atsakyti už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.